Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.ΟΛ.ΑΡ. 12-12-2009, για την ανακύκλωση των μπάζων και των μη-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.ΟΛ.ΑΡ. 12-12-2009, για την ανακύκλωση των μπάζων και των μη-
χρησιμοποιούμενων υλικών της οικοδομής

Οικολογική Ο Σ.ΟΛ.ΑΡ. βασιζόμενος στις μέχρι σήμερα έρευνες και αποδοχές,
Πρακτική στατιστικά και δεδομένα που αναφέρονται στην οικοδομική πρακτική, αναγνωρίζει ότι η συμβατική και κοινώς αποδεκτή πρακτική της αρχιτεκτονικής, οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το περιβάλλον, τον άνθρωπο και τη βιωσιμότητα του πλανήτη. Τα μέλη του Σ.ΟΛ.ΑΡ., μεταξύ αυτών αρχιτέκτονες, μηχανικοί και μηχανολόγοι, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας στη δημιουργία του δομημένου περιβάλλοντος και, επομένως, πιστεύουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις πρακτικές στους κλάδους μας και να παροτρίνουμε τους πελάτες μας αλλά και ολόκληρο τον οικοδομικό και κατασκευαστικό κλάδο να συμπορευτεί μαζί μας στην αλλαγή της πορείας στο μέλλον του πλανήτη.

Επεξήγηση Η αλλαγή στις συμβατικές και κοινώς αποδεκτές πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής με στόχο να πετύχουμε σημαντική μείωση των φυσικών πόρων, των μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παραγωγή αποβλήτων, καθώς επίσης η προώθηση και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προστασία της αναπαραγωγής των φυσικών πόρων – που εγγυάται και την πραγματική βιωσιμότητα, θα απαιτήσουν μία μακροχρόνια προσπάθεια από κοινού μεταξύ πελατών, χρηστών, επαγγελματιών, κατασκευαστών, παραγωγών υλικών και όλων των κλάδων, οργανισμών και φορέων. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το ΔΣ και όλα τα μέλη του Σ.ΟΛ.ΑΡ. θα ενεργήσουν σε όλα τα επίπεδα, ώστε να πετύχουν:

1. Τους στόχους που θέτει η ΕΕ για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) που στην ουσία ισχύει και στην Ελλάδα από τις 4/1/06.

2. Τους στόχους που θέτει το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνονται το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Ν3017/2002 (ΦΕΚ 117Α) και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ΠΥΣ 5/03 (ΦΕΚ 58Α).

3. Την εφαρμογή του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α' 179) που αφορούν και τις συσκευασίες στον κλάδο της οικοδομής.


Νέο ΠΔ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Άμεση Ο Σ.ΟΛ.ΑΡ. βασιζόμενος στις μέχρι σήμερα έρευνες και αποδοχές,
Εφαρμογή στατιστικά και δεδομένα που αναφέρονται στην οικοδομική
του ΠΔ πρακτική και συγκεκριμένα στη διάθεση, εναπόθεση και ταφή των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ),
αναγνωρίζει την επιβάρυνση που η μη εναλλακτική και μη ένομη διαχείρισή τους έχει στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
Με στόχο την εφαρμογή κανόνων και πρακτικών βιωσιμότητας στην οικοδομική πρακτική, τα μέλη του Σ.ΟΛ.ΑΡ. ψηφίζουν και ζητούν από την Πολιτεία, τους επαγγελματικούς συλλόγους και σωματεία και όσους φορείς εμπλέκονται στην οικοδομική πρακτική και δραστηριότητα:

1. Την άμεση εφαρμογή του σχεδίου ΠΔ με τίτλο «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» που έχει συνταχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και εκρεμμεί από τον Ιούλιο 2004.

2. Την άμεση υπογραφή του παραπάνω από όλους τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας με στόχο την άμεση δημοσίευση στο ΦΕΚ και την άμεση εφαρμογή του.

3. Την άμεση δημοσίευση στο ΦΕΚ των εγκεκριμένων Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και την άμεση έναρξη λειτουργίας σημείων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύλωσης των ΑΕΚΚ.

4. Την άμεση ενημέρωση του ΤΕΕ και όλων επαγγελματικών και κατασκευαστικών συλλόγων και σωματείων καθώς και των Πολεοδομικών Γραφείων της χώρας για την εφαρμογή του παραπάνω και την άμεση εφαρμογή της διαδικασίας που απαιτείται από το νέο ΠΔ.

5. Παρακολούθηση της εφαρμογής των παραπάνω με δημοσίευση των αποτελεσμάτων τουλάχιστον κάθε τρίμηνο καθώς και την πλήρη εφαρμογή των ποσοτικών στόχων – που προβλέπουν ήδη από την 1/1/2006 να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30 % κατά βάρος των παραγομένων αποβλήτων, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. 12-12-2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: